ผลจากการวิจัย แยกประเภทได้ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร

ข้อมูลขุมความรู้ในแต่ละประเด็น