“นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยการสร้างขุมความรู้เพื่อรองรับการวิจัยเชิงพื้นที่”

ประเด็นเศรษฐกิจการเกษตรของจังหวัดลำปาง

ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)