สืบค้นรายชื่อปราชญ์
พิมพ์ ชื่อ คำ หรือตัวอักษร ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อำเภอ
1 นางณัฐกาต์ ใจมูลวงศ์ แม่เมาะ
2 นางผา วงแก้วมูล แม่เมาะ
3 นางสุครีบ บุญเสือ เมือง
4 นายขาง แก้วหนุนเมือง แม่เมาะ
5 นายสมโภช ปานถม เมือง
6 ยายอ่อน ล้ามะโน แม่พริก

ดูรายชื่อทั้งหมด  กลับสู่เมนูการสืบค้น