สืบค้นรายชื่อปราชญ์
พิมพ์ ชื่อ คำ หรือตัวอักษร ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อำเภอ
1 นายเกษม สุยะยอด แม่พริก
2 นายจันทร์ ศิริถา แม่พริก
3 นายชุม แก้วพรหมงาม แม่ทะ
4 นายตา ป้องมันต์ แจ้ห่ม
5 นายทวี สุยะลังกา แม่พริก
6 นายนิพนธ์ พั้นชมพู เมือง
7 นายบุญเย็น เครือวงศ์เมืองคำ แม่ทะ
8 นายประหยัด สายเปียง แม่ทะ
9 นายศรีกรุง ทองใบ เมือง
10 นายศรีอน แก้วน้อย แม่พริก
11 นายสม แปงเครือ เมือง
12 นายสอน พรมทา เถิน
13 นายสุบิน เขื่อนแก้ว เมือง

ดูรายชื่อทั้งหมด  กลับสู่เมนูการสืบค้น