สืบค้นรายชื่อปราชญ์
พิมพ์ ชื่อ คำ หรือตัวอักษร ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง 
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
อำเภอ
1 นางจันทร์สม การขยัน เมือง
2 นางทวี ใจวังเย็น เมือง
3 นางพนม บุตรจันทร์ เมือง
4 นางสาวิตรี แก้วปิง เมือง
5 นายทรายคำ เทพคำเปียว เมือง
6 นายนิวัฒ บุตรจันทร์ แม่เมาะ
7 นายประพันธ์ การักษ์ เมือง
8 นายพรมมา อินวงศ์ เถิน
9 นายเมฆ สุดทะปา เมือง
10 นายล้วน กันจอม เมือง
11 นายวันชัย อินทร์วงศ์ เถิน
12 นายวิจิตร ศรีจันทร์ทรา แม่เมาะ
13 นายวิชัย สมทรง เมือง
14 นายสนั่น หล้าวงศา แม่เมาะ
15 นายสมโภช ปานถม เมือง
16 นายเสน่ห์ เมืองมูล เถิน

ดูรายชื่อทั้งหมด  กลับสู่เมนูการสืบค้น