1. ชื่อ ผักสีเสียด

2. ชื่ออื่น ผักขี้เสียด (แพร่) ผักขี้เขียด ผักอีไร (ภาคกลาง)

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Glinus herniarioides Tard.

4. วงศ์ AIZOACEAE

5. ชื่อสามัญ       -

6. แหล่งที่พบ ภาคกลาง ภาคเหนือ

7. ประเภทไม้ ไม้ล้มลุก

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

    ต้น แผ่เป็นแผ่นกว้าง 1 ฝ่ามือ ราบกับพื้นดิน

    ใบ กลมเล็กๆ ออกจากก้านใบ ใบอ่อนสีเขียวใบแก่สีแดง

    ดอก ออกจากซอกใบ ดอกเล็กๆ สีขาวอมแดง

    ผล เมล็ด เวลาแก่จัดกลีบจะแตกอ้าออก

9. ส่วนที่ใช้บริโภค ทั้งต้น

10. การขยายพันธุ์ เมล็ด (หว่าน)

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทุกสภาพแวดล้อม

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ทุกฤดู

13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีข้อมูล

14. การปรุงอาหาร ใช้ทั้งต้นแกงใส่ปลาย่างหรือใส่ไข่ แกงส้ม หรือนำมาแกงรวมกับผักขม ต้น-ใบ มีรสขม

15. ลักษณะพิเศษ ทางยา ใช้คั้นจากราก-ต้น แก้โรคเบาหวาน

16. ข้อควรระวัง          -

17. เอกสารอ้างอิง

วัชรี ประชาศรัยสรเดช. 2542. ผักพื้นเมือง เหนือ อีสาน ใต้. 81 หน้า.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านเหนือ 280 หน้า.

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคกลาง 279 หน้า.